Dział prawny


Wyciąg z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Stan prawny na 1.01.2014 r.

Wyciąg z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stan prawny na 1.01.2014 r.

Treść ustawy - link aktu prawnego na stronie sejmu (aktualna treść ustawy - tekst ujednolicony)

Na niebiesko zaznaczono istotne dla nas informacje.

 

Rozdział 1
Faktury

 
Art. 106e.[treść faktury]

1. Faktura powinna zawierać:
1) datę wystawienia;
2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 
Zmiany dotyczące fakturowania - obowiązują od początku 2013 roku

Szanowni Państwo,
jak to w nowym roku nastąpiły pewne zmiany, które nas dotyczą choć na szczęście w niewielkim zakresie.
Pozwalam sobie dla wygody Państwa pokrótce je wymienić, choć pewnie znacie je już z informacji od swoich biur rachunkowych.


Zmiany dotyczą fakturowania ( w załączeniu tekst zmian) – dla nas ważny jest tylko akapit:
4) wyrazów „procedura marży – towary używane”; „procedura marży – dzieła sztuki”
lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”,
które zastępują dotychczasowe wyrażenie „FAKTURA VAT marża” bądź też odesłanie do przepisów
art. 120 ustawy o VAT lub art. 313 dyrektywy (stosownie do § 5 ust. 2 pkt 4 - rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE).


Inna zmiana to to, że na fakturze vat  za paliwo nie trzeba pisać już nr rejestracyjnego samochodu,
ale trzeba udowodnić, że do tego konkretnego samochodu się tankowało, wiec lepiej nadal stosować takie same zasady, czyli na faktura vat  za paliwo dalej wpisywać nr rej. samochodu.
Zmiana nastąpiła tez w podatku dochodowym polegająca na tym, ze jeśli do 30 dni od terminu płatności faktura kosztowa lub rachunek nie zostaną zapłacone to nie ma się prawa odliczać w koszty takiej faktury (rachunku) i należy skorygować podatek dochodowy - w związku z tą zmianą w należy dostarczyć do biura rachunkowego oświadczenie, wzór którego załaczam poniżej.

Oświadczenie - plik do pobrania
Zasady dotyczące fakturowania- broszura - plik do pobrania

W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej uznawania za koszty uzyskania przychodów tylko faktur zapłaconych, prosimy uprzejmie o przybijanie na fakturach kosztowych zapłaconych gotówką pieczątki o treści „zapłacono gotówką/kartą, data, podpis”.
Dlaczego pieczątka ? Żeby było widać i żeby była sprawa jednoznaczna.
Są określone wymogi formalne dla faktur, ale w praktyce każdy programista nadaje swoją grafikę i wyszukanie na tych fakturach określonych  informacji jest czasochłonne, albo ich nie ma. Bo określenie formy płatności „płatne gotówką” nie znaczy „zapłacone”.
Oczywiście, dotyczy to firm, które mają więcej niż kilka faktur.
Jak będziemy ewidencjonować płatności dokonane przelewem? Ustalimy indywidualnie.
Są dwie możliwości:
1.Wprowadzanie wszystkich operacji z wyciągów bankowych i rozliczanie płatności, a w konsekwencji otrzymujemy zbiór faktur nierozliczonych, czyli nie zapłaconych,
2.Wysyłanie po miesiącu do podatnika  rejestru faktur, a podatnik opisuje nr, datę, kwotę wyciągu bankowego.
Pierwszy wariant  jest pracochłonny ale dokładny i może być robiony przez Biuro Księgowe.
Drugi może być zrobiony przez podatnika.

 

Z poważaniem
Zuzanna Migo-Rożek
Prezes Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

 
Zmiana opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytków za granicę

Z dniem 1 stycznia 2012 r. obecnie obowiązująca opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytków za granicę wynosząca 25% wartości zabytku zostanie zastąpiona opłatą w  wysokości 100 zł. (Ustawa  z dnia 31 sierpnia 2011 r.  o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, DZ.U. 2011 nr 207 poz.1230, art. 7). Pozostałe opłaty pozostają w niezmienionej formie.

Ustanowiono obowiązujące kwoty opłat:

- za pozwolenie na wywóz czasowy zabytków za granice (wszystkie rodzaje) - 44zł;
- za pozwolenie na wywóz stały zabytków za granice - 100 zł.

 

 
Rozporządzenie z 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie wzorów dokumantów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporząddzenie - plik do pobrania

 
Ustawa z 2010r.

USTAWA
z dnia 18 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw[1])


Art. 1.
W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:
 
Ustawa z 2004r.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Wyciąg z USTAWY
z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług


Rozdział 4
Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków

 


Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Wrzesień 2019 Październik 2019 Listopad 2019
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31